831.300 PRODUKTOV - 75.473 KÓD VÝROBKU: - 67.528 EAN


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVJe v záujme prevádzkovateľa internetového veľkoobchodu B2B SK s.r.o. chrániť vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohoto webu poskytnete akékoľvek osobné dáta, prečítajte si prosím nasledujúce informácie.
Poskytnutím osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - prevádzkovateľ e-shopu b2bsk.sk

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri b2bsk.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám
Prevádzkovateľ e-shopu B2B SK s.r.o.  zaručuje, že Vaše osobné dáta nebudú predané na spracovanie tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K vašim osobným údajom má v našej spoločnosti prístup obmedzený okruh poverených osôb.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje:

V prípade fyzickej osoby - živnostník: Meno, Priezvisko, Adresa sídla, adresa doručenia tovaru, IČO, DIČ, Telefón, E-mail .

V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, IČO, DIČ, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky a pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
S vašimi osobnými údajmi bude nakladané iba spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa nami uchovávaných osobných údajov, zašlete email na: info@b2bsk.sk